rojjimer

Tuesday, July 31, 2007این تصاویررا روز یکشنبه29/07/2007 از عراقی های مقیم لندن گرفته ام که بعد ازپیروزی تیم فوتبالشان برتیم فوتبال عربستان به خیابان های مرکزی شهر

(Bayswater,Edgware road,Marble Arch )

ریخته وباعث مختل شدن ترافیک شهری وحتی مسدودشدن ان خیابانها شدند وبدون هیچ مزاحمتی ازجانب پلیس یا مردم حدود 6-7 ساعت از بعد ازظهراین روزبدین گونه طی شد.ناگفته نماند که این مردم هر روز فرزندانی درعراق ازدست میدهند حتی یک ماه ازحمله تروریستی به فرودگاه گلاسکو توسط...نگذشته است.ایا در ممالکی چون ایران و...چنین ازادی ودمکراسی وجود دارد؟ خودتان قضاوت کنید.